Adatkezelési Szabályzat


Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Bartucz József e.v. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett Webáruházon (olcsovillanypasztor.hu) keresztül megvalósított adatkezeléseiről nyújt tájékoztatást a felhasználó (továbbiakban Felhasználó) részére.

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

1. Fogalmi rendszere:

Megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, cím, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé ne legyen lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, annak további kezelése - végleges vagy meghatározott időre történő- korlátozásának céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2. Adatkezelő adatai

Megnevezése:        Bartucz József e.v. 

Nyílvántartási szám: 38064085

Székhelye:              6112 Pálmonostora, Petőfi Sándor utca 43.

Telefon:                   36-76-950-356

E-mail:                     info@olcsovillanypasztor.hu

Web:                        www.olcsovillanypasztor.hu

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
(általános adatvédelmi rendelet)
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult Adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi:
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének
pontosságát, teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz,
és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból.

Az adatkezelés célja az oldal látogatói részére a kapcsolatfelvétel biztosítása, a webáruházból történő megrendelés lehetővé tétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla kiállításának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, megrendelés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

5. Általános rendelkezések

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.olcsovillanypasztor.hu oldalon az Adatkezelővel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó Felhasználók. A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését, és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Ha az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása alapján - tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni.

6. A kezelt személyes adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, bankszámlaszám. Cégek esetén adószám.

Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

7. Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltatói tevékenységet végzi:

Név:     Nagy Krisztián ev.
Cím:     5052 Újszász, Abonyi út 20.

E-mail: krisztian.nagy@bekescomputer.hu
Nyilvántartási száma: 56106123

8. Adattovábbítás

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálat
Székhely:    1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Telefon:       36-1-767-8200
E-mail:         ugyfelszolgalat@posta.hu
Web:            www.posta.hu


 

Az adatfeldolgozók részére továbbított adatok köre:
megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási cím, illetve a szállító részére küldött üzenete.

9. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a tájékoztatás, ajánlatküldés, és megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig tárolja. Illetve a kiállított számlákat a törvényben meghatározott ideig őrzi. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

10. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, továbbá az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai és a fent megjelölt adatfeldolgozók a jogosultak.

11. Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

12. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

13. Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezeléséről, automatizált adatkezelésről, ezekkel kapcsolatos adattovábbítás tényéről

A weboldal a működéséhez a munkamenetet azonosító sütiket használ. A működéshez szükséges sütik a látogatót nem, csak annak böngészőjét azonosítják.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat helyez el a Felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A működéshez elengedhetetlen PHPSESSID, amit a webshop azért helyez el, hogy a felhasználó munkamenetét azonosítani tudja. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a PHPSESSID-t sem, akkor a webshop alkalmazást Ön nem tudja használatba venni. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók”vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Ez nem vonatkozik a megrendelésre, ahol a látogató által önkéntesen megadott adatok körét rögzíti és a megrendelések teljesítéséhez, számlázáshoz felhasználja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelők.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

14. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

A Felhasználó a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név:                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:          1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:             
36-1-391-1400
Fax:                   
36-1-391-1410
E-mai
l:                ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:                   www.naih.hu

Illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot,
hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az Adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

Frissítve 2023.01.23.-án